LightSpace Technologies receive R&D grant funding


Aug 01 2016

LightSpace Technologies, SIA in cooperation with HansaMatrix AS and its R&D unit - HansaMatrix Innovation SIA have started R&D project - Real time volumetric 3D imaging technology development. Project sponsored by Eurpean Regional Development Funds.

RD

NAP

LightSpace Technologies, sadarb?b? ar HansaMatrix un HansaMatrix Innovation uzs?cis Darb?bas programmas "Izaugsme un nodarbin?t?ba" 1.2.1. specifisk? atbalsta m?r?a "Palielin?t priv?t? sektora invest?cijas P&A" 1.2.1.1. pas?kuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnolo?iju izstr?dei kompetences centru ietvaros" p?tniec?bas projekta realiz?ciju.
P?tniec?bas projekta nosaukums:  Re?l? laika 3D volumetriska att?la veidošanas tehnolo?iju att?st?bas p?t?jumi
Projekta Nr.: 1.2.1.1/16/A/002

P?tniec?bas projekt? ir paredz?ts veikt re?la laika volumetrisko tr?sdimension?lo att?lu veidošanas tehnolo?ijas uzlabošanu ar m?r?i to komercializ?t – tehnolo?iju padar?t pieejam?ku un lietojam?ku daž?d?s nozar?s. M?r?is tiks sasniegts, pirmk?rt, samazinot volumetrisk? displeja fiziskos izm?rus, t?d? veid? palielinot š?s tehnolo?ijas fizisk?s pielietošanas variantu kl?stu un, otrk?rt, nodrošinot daž?du volumetrisko datu avotu att?lošanu lietot?jam ?rti uztveram? veid?.

All News

Contacts

European Sales

Lightspace Technologies, SIA
Lielirbes iela 17A-10
R?ga, LV-1046, Latvia
Phone: (+371) 6780 0009
E-mail: info3d(at)lightspace3d.com

 

North American Sales

LightSpace Technologies, Inc
P.O. Box 242, Twinsburg
OH 44087, USA
Phone: TBA
E-mail: info3d(at)lightspace3d.com

Office in California

LightSpace Technologies Inc.
2570 N. First Street, San Jose,
CA 95131, USA
Phone: TBA
E-mail: info3d(at)lightspace3d.com

Product Development


Lielirbes iela 17A-10
Riga, LV1046, LATVIA
Phone: +371 6780 0009
E-mail: info3d(at)lightspace3d.com